Direct bellen? Bel: 088 767 2000

Algemene voorwaarden

1     Definities
In deze Voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:
Dimpekt:                                 Dimpekt (KvK-nummer 89988280).          
Klant:                                       iedere (natuurlijke of rechts-)persoon die een Overeenkomst met Dimpekt aangaat.
Overeenkomst(en):              de Overeenkomst(en) tussen Klant en Dimpekt.    
Partijen:                                  Dimpekt en Klant.
Socialmediaplatform:           Online platform dat communicatie en het delen van informatie tussen de gebruikers van het platform mogelijk maakt, zoals LinkedIn, Facebook, YouTube en Instagram.
Software:                                door Dimpekt geleverde programmatuur voor computers en mobiele apparaten.
Voorwaarden:                        deze Algemene Voorwaarden.
Werkzaamheden:                 de werkzaamheden die Dimpekt met Klant is overeengekomen.

 

2        Toepasselijkheid
2.1     De Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Dimpekt en Overeenkomsten.
2.2     Andere voorwaarden zijn niet van toepassing.
2.3     Afwijkingen van de Overeenkomst en de Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4     Indien de Overeenkomst en de Voorwaarden onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.
2.5     Indien één of meer bepalingen van de Voorwaarden of de Overeenkomst nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van toepassing.
2.6     Dimpekt heeft het recht de Voorwaarden te wijzigen. In geval van wijziging voorziet Dimpekt Klant van de gewijzigde Voorwaarden die alsdan van toepassing zullen zijn op de Overeenkomst.

 

3        Offerte & overeenkomst
3.1     Alle aanbiedingen en offertes van Dimpekt zijn vrijblijvend, herroepbaar en geldig tot 30 dagen na het uitbrengen ervan.
3.2     Een Overeenkomst komt alleen tot stand indien Dimpekt een opdracht van Klant schriftelijk accepteert en/of met de uitvoering daarvan start.

 

4        Prijzen & betaling
4.1     De door Dimpekt vermelde prijzen zijn exclusief BTW en op wettelijke voorschriften gebaseerde heffingen. 
4.2     Dimpekt heeft het recht prijzen eenzijdig te verhogen indien (a) één of meer kostprijs bepalende factoren, zoals door leveranciers van Dimpekt gehanteerde prijzen, wijzigen of (b) Klant de opdracht of daarmee samenhangende, specificaties en/of documenten wijzigt. Als Dimpekt de prijzen met meer dan 10% verhoogt, heeft Klant het recht om de Overeenkomst te ontbinden. Als Klant van dat recht gebruik maakt, dient Klant de overeenkomst schriftelijk en binnen 14 dagen nadat Dimpekt de prijswijziging schriftelijk aan Klant heeft medegedeeld te ontbinden.
4.3.    Prijzen worden jaarlijks op 1 januari zonder voorafgaande mededeling geïndexeerd op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De gewijzigde prijs wordt berekend volgens de formule: nieuwe prijsindex januari huidig jaar / oude prijsindexcijfer januari voorgaande jaar x huidige prijs. Prijzen wordt niet gewijzigd indien een indexering leidt tot een lagere prijs dan de laatst geldende. Indien het CBS bekendmaking van genoemd prijsindexcijfer staakt of de basis van de berekening daarvan wijzigt, zal Dimpekt naar eigen inzicht een daaraan aangepast of vergelijkbaar indexcijfer hanteren.

4.4     Facturen van Dimpekt worden binnen 14 dagen na factuurdatum betaald, in euro’s en zonder opschorting of verrekening met een vordering die Klant op Dimpekt heeft op meent te hebben.
4.5     Bij overschrijding van de betalingstermijn dient Klant naast de wettelijke handelsrente buitengerechtelijke incassokosten te betalen ter grootte van 15% van het te incasseren bedrag, met een minimum van € 200. 

 

5        Beëindiging & opschorting
5.1     De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van minimaal 12 weken. Na het verstrijken van deze termijn wordt de Overeenkomst voortgezet voor onbepaalde tijd.
5.2     De Overeenkomst kan uitsluitend na afloop van de in artikel 5.1 genoemde periode van 12 weken door middel van een aangetekende brief worden opgezegd. Hierbij moet een opzegtermijn van 1 maand in acht worden genomen.
5.3     Dimpekt heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst per direct te ontbinden indien (a) Klant de Overeenkomst of de Voorwaarden niet nakomt en/of, (b) de leverancier van Dimpekt de levering van door Dimpekt aan Klant te leveren goederen, zoals Software, staakt, en/of (c) Klant in surseance van betaling of faillissement verkeert of hiervoor een aanvraag is ingediend en/of (d) de vennootschap c.q. het bedrijf van Klant wordt ontbonden of geliquideerd en/of (e) Klant overlijdt.
5.4     In de in artikel 5.3 genoemde gevallen zijn alle openstaande facturen van Dimpekt direct opeisbaar en heeft Dimpekt recht op vergoeding van de schade als gevolg van de in artikel 5.3 genoemde omstandigheden.
5.5     Indien Dimpekt kiest voor ontbinding op grond van artikel 5.3 dan leidt dit niet tot ongedaanmaking van de reeds door Partijen ontvangen prestaties.

 

6        Uitvoering Overeenkomst
6.1     Dimpekt mag de Werkzaamheden door derden laten uitvoeren. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing. Indien door Dimpekt ingeschakelde derden aansprakelijkheidsbeperkingen hanteren, dan mag Dimpekt deze mede namens Klant accepteren.
6.2     Door Dimpekt opgegeven termijnen voor afronding van de Werkzaamheden zijn indicatief en niet fataal. Overschrijding van deze termijnen geeft Klant geen recht op ontbinding van de Overeenkomst, opschorting van zijn daaruit voortvloeiende verplichtingen en/of schadevergoeding.
6.3     Klant verstrekt aan Dimpekt alle informatie die relevant is voor de uitvoering van de Overeenkomst. Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van die informatie en garandeert dat Klant bevoegd is die informatie aan Dimpekt te verstrekken. Klant vrijwaart Dimpekt tegen eventuele vorderingen van derden op dat vlak.

 

7        Wijziging opdracht & meerwerk
7.1     Indien Dimpekt werkzaamheden verricht die buiten de inhoud of omvang van de Werkzaamheden vallen en Dimpekt dat doet (a) op verzoek van of met voorafgaande instemming van Klant en/of (b) omdat dit noodzakelijk is om onvoorziene moeilijkheden te voorkomen of gerezen problemen op te lossen, dan worden de hiermee samenhangende kosten als meerwerk door Klant betaald.
7.2     Klant accepteert dat de oplevering/afronding van de Werkzaamheden door meerwerk kan worden vertraagd.

 

8        Eigendomsvoorbehoud & (gebruiks)rechten/licenties
8.1     Alle door Dimpekt geleverde goederen blijven eigendom van Dimpekt en alle door Dimpekt aan Klant verleende               (gebruiks)rechten en licenties blijven aan Dimpekt toebehoren totdat Klant de vorderingen van Dimpekt op Klant heeft voldaan. 
8.2     Dimpekt heeft het recht om onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen en onder voorbehoud verleende          (gebruiks)rechten en licenties in te trekken en/of te blokkeren indien Klant de vorderingen van Dimpekt niet betaalt.

 

9        Aansprakelijkheid & verjaring
9.1     In gevallen waarin Klant jegens Dimpekt recht heeft op schadevergoeding is Dimpekt voor niet meer aansprakelijk dan voor directe, aantoonbare en werkelijk geleden schade. Dimpekt is niet aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade, zoals gederfde winst en door derden geleden schade.
9.2     Dimpekt is niet aansprakelijk voor (a) schade als gevolg van de uitoefening van het in artikel 5.3 vermelde opschortings- en ontbindingsrecht, (b) schade die ontstaat doordat Klant door Dimpekt geleverde goederen heeft bewerkt of verwerkt of heeft laten bewerken of verwerken, (c) schade als gevolg van het feit dat na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat goederen niet kunnen worden geleverd, (d) schade als gevolg van het uitvallen of storing van door Dimpekt geleverde websites en Software, (e) schade als gevolg van het buitengebruikstellen van genoemde websites en Software door Dimpekt of haar leveranciers in verband met onderhoudswerkzaamheden of de oplossing van calamiteiten, zoals hacking, spamming of verspreiding van virussen en/of (f) schade als gevolg van de in de artikel 11 genoemde factoren.
9.3     Indien op Dimpekt enige aansprakelijkheid rust, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Dimpekt wordt uitbetaald. Indien geen uitkering op grond van die verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag over de laatste 6 maanden, te rekenen vanaf de datum waarop het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan, tot een maximum van € 5.000.
9.4     Alle vorderingen van Klant op Dimpekt verjaren na afloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag nadat deze opeisbaar zijn geworden.

 

10      Overmacht
10.1   In geval van overmacht is Dimpekt niet aansprakelijk en heeft Dimpekt het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden.
10.2   Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die buiten de macht van Dimpekt ligt, waaronder een tekortkoming van de leveranciers of hulppersonen van Dimpekt, storingen in de levering van energie, internet, data, programmatuur en materialen, verkeersstoringen, brand, overstromingen, stakingen, onlusten, oorlog, epidemieën en pandemieën.
10.3   Dimpekt kan zich ook op overmacht beroepen indien de omstandigheid die nakoming verhindert intreedt nadat Dimpekt haar verplichtingen had moeten nakomen.
10.4   Indien langer dan 60 dagen sprake is van overmacht, mogen Partijen de Overeenkomst ontbinden zonder schadeplichtig te zijn.

 

11      Software en Socialmediaplatformen
11.1 Dimpekt is niet verantwoordelijk voor een eventuele verminderde of gebrekkige functionaliteit van Software, die het gevolg is van (a) door Klant gemaakte keuzes ten aanzien van internet-/transmissiesnelheden en hoeveelheden dataverkeer, (b) internetstoringen, (c) storingen in het (draadloos) netwerk van Klant, (d) een gebrekkige functionaliteit van niet door Dimpekt geleverde goederen, waaronder Software, (e) storingen die het gevolg zijn van of verband houden met door Klant gebruikte of geïnstalleerde hardware, updates, browsers, besturingssystemen, shareware, freeware, Socialmediaplatformen of content management software, zoals WordPress of Google en/of (f) het niet naleven van door Dimpekt en/of haar leverancier(s) verstrekte instructies.
11.2 Dimpekt draagt zorg voor de beschikbaarheid en beveiliging van Software, waarbij zij zich inspant om optimale beschikbaarheid, functionaliteit en beveiliging te bieden. Dimpekt biedt hiervoor echter geen enkele garantie. De gevolgen van uitval, gebrekkige of verminderde functionaliteit of onbereikbaarheid van Software of websites door redelijkerwijs niet voorzienbare omstandigheden dan wel buiten de macht van Dimpekt gelegen omstandigheden, zoals hacking en virusaanvallen, zijn voor rekening van Klant.
11.3   Indien een aanbieder van een Socialmediaplatform om welke reden dan ook (a) Dimpekt of Klant verbiedt om gebruik te maken van Software of het product c.q. het resultaat van de door Dimpekt uitgevoerde en/of uit te voeren werkzaamheden en/of (b) het socialmedia-account van Klant blokkeert, dan is Dimpekt hiervoor niet verantwoordelijk en zijn de gevolgen hiervan voor rekening van Klant.
11.4   Dimpekt verstrekt Software op basis van een niet-exclusieve en niet aan derden overdraagbare licentie voor het gebruik van Software binnen de eigen onderneming van Klant. Met de aanvaarding van de Software accepteert Klant de op de Software toepasselijke licentie- en gebruiksvoorwaarden.
11.5   Het is Dimpekt toegestaan om wijzigingen aan te (laten) brengen in Software of Software tijdelijk buiten gebruik te (laten) stellen voor onderhoud of de oplossing van calamiteiten, zoals hacking, spamming en verspreiding van virussen.
11.6   Het is Klant niet toegestaan (a) Software te wijzigen, te kopiëren of te verveelvoudigen, (b) Software ter beschikking te stellen aan en te gebruiken ten behoeve van derden, bijvoorbeeld in het kader van Software-as-a-Service (Saas), (c) technische voorzieningen, die zijn bedoeld om Software te beschermen tegen onrechtmatig of ongeautoriseerd gebruik, buiten werking te stellen of te omzeilen, (d) Software met beperkte rechten, zoals een pandrecht, te bezwaren en/of (e) derden – al dan niet op afstand – toegang te geven tot Software.
11.7   Klant respecteert de door Dimpekt en/of haar leverancier(s) voorgeschreven beperkingen, zoals beperkingen ten aanzien van het aantal gebruikers van Software en gebruiksdoeleinden.
11.8   Klant heeft geen recht op de broncode van door Dimpekt geleverde Software.

 

12      Geheimhouding
12.1   Klant en Dimpekt zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een Partij is vermeld of als dit voortvloeit uit de informatie. Ten aanzien van door Dimpekt verleende licenties voor het gebruik van Software geldt dat Klant ermee bekend is dat deze Software vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Dimpekt en/of haar leverancier(s) kan bevatten. Klant is verplicht om deze software geheim te houden, niet aan derden bekend te maken en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze aan Klant ter beschikking is gesteld. Onder genoemde derden worden ook begrepen de in de organisatie van Klant werkzame personen die de Software niet noodzakelijkerwijs behoeven te gebruiken.
12.2   Partijen zijn bevoegd vertrouwelijke informatie te openbaren als dit noodzakelijk is (a) op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak of (b) indien een overheidsinstantie, zoals de Belastingdienst, hen daartoe verplicht of (c) indien dit noodzakelijk is ter onderbouwing of afwering van vorderingen die Partijen op elkaar hebben of menen te hebben. 
12.3   Indien Partijen zich niet houden aan de in artikel 12.1 genoemde verplichtingen, dan zijn Partijen een direct opeisbare boete verschuldigd van € 10.000 per schending van artikel 12.1. Daarnaast is Klant een bedrag van € 5.000 verschuldigd voor iedere dag dat de schending voortduurt.
12.4   Dimpekt is bevoegd om in promotionele of publicitaire uitingen te verwijzen naar Overeenkomst en de Werkzaamheden, met inachtneming van artikel 12.

 

13      Verbod overname medewerkers Dimpekt
13.1   Het is Klant niet toegestaan om gedurende de Overeenkomst en aansluitend voor een periode van één jaar na de beëindiging van de Overeenkomst medewerkers van Dimpekt, zowel direct als indirect, in te schakelen, in dienst te nemen en/of met deze medewerkers een overeenkomst aan te gaan voor het uitvoeren van werkzaamheden die Dimpekt verricht of daarmee vergelijkbaar zijn. Per overtreding van dit verbod is Klant Dimpekt een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd ter grootte van één bruto jaarsalaris van de betrokken medewerker(s).

 

14      Intellectuele eigendomsrechten
14.1   Dimpekt behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten uitdrukkelijk voor. Er is alleen sprake van enige overdracht van deze intellectuele eigendomsrechten als Partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen.

 

15.     Privacy
15.1   Ter uitvoering van de Overeenkomst gebruikt Dimpekt persoonsgegevens van Klant. In de privacyverklaring van Dimpekt wordt vermeld op welke wijze deze gegevens worden verwerkt.

 

16      Recht & Rechter
16.1   Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
16.2   Geschillen tussen Partijen worden naar keuze van Dimpekt beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Utrecht of door arbitrage conform het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, gevestigd in Den Haag. De eventuele keuze van Dimpekt voor arbitrage doet niet af aan het recht van Partijen om een voorziening in (arbitraal) kort geding te vragen of conservatoir beslag te leggen.